Regulamin Sklepu Internetowego – MIUGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego MIUGO. Sklep prowadzony jest przez firmę PSTime Patryk Szczypek z siedzibą w Warszawie, ul. Wersalska 5A 03-955 Warszawa, NIP: 1132803587, REGON: 364474345, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sklep@miugo.pl,
  2. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://miugo.pl/site/kontakt
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.miugo.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego ;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 5. W celu złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej Klient powinien:
  1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą oraz jego danych rejestrowych,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta,
  8. Regulaminu,
  9. że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za złożone Zamówienie,
  10. pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy wraz z jego wzorem.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, według wyboru Klienta, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu Polski oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 5. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 14 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PSTime Patryk Szczypek, ul. Wersalska 5A, 03-955 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@miugo.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PSTime Patryk Szczypek., ul. Wersalska 5A, 03-955 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: sklep@miugo.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Regulamin Promocji "50% zniżki na drugi zegarek"

 1. Promocja "50% zniżki na drugi zegarek" obejmuje jeden z dwóch zakupionych zegarków w tej samej cenie lub ten z nich, którego cena jest niższa.
 2. Klient nie może dokonać oddzielnie zwrotu tylko jednego zegarka zakupionego z rabatem 50%, jak również Klient nie może zwrócić oddzielnie tylko zegarka zakupionego w pełnej cenie w ramach Promocji. Aby dokonać zwrotu zegarka Klient musi zwrócić oba zegarki zakupione w ramach Promocji.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami w sklepie internetowym.
 4. Promocja obowiązuje od 27.04.2017 do 3.05.2017 włącznie.

 

Regulamin Promocji "50% zniżki na drugi zegarek".

1. Organizatorem promocji jest MIUGO (www.miugo.pl), sklep prowadzony przez firmę PSTime Patryk Szczypek z siedzibą
w Warszawie, ul. Wersalska 5A 03-955 Warszawa.
2. Promocja obejmuje zniżką dodatkowy zegarek, zakupiony równocześnie z zamówieniem dowolnego zegarka MIUGO.
3. Promocja obejmuje jeden z dwóch zakupionych zegarków w tej samej cenie lub ten z nich, którego cena jest niższa.
4. Rabat naliczany jest od ceny podstawowej widocznej na stronie. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka, jeżeli całkowita zawartość koszyka spełnia warunki Promocji.
5. Nie można dokonać zwrotu tylko jednego elementu zamówienia. Aby dokonać zwrotu, należy zwrócić obydwa zegarki.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, obowiązującymi w sklepie internetowym.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, kiedy Użytkownikowi nie uda się skorzystać z Promocji, mimo spełnienia jej warunków z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności mając na uwadze kwestie technologiczne i techniczne, takie jak: szybkość transferu danych uniemożliwiająca Użytkownikowi skorzystanie z Promocji lub awaria serwera po stronie dostawcy.
8. Promocja obowiązuje od 24.11.2017 do 27.11.2017 włącznie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.
10. Regulamin wchodzi w życie 24.11.2017.

 

Regulamin Promocji "50% zniżki na dodatkowy pasek". 

1. Organizatorem promocji jest MIUGO (www.miugo.pl), sklep prowadzony przez firmę PSTime Patryk Szczypek z siedzibą 
w Warszawie, ul. Wersalska 5A 03-955 Warszawa.
2. Promocja obejmuje zniżką dodatkowy pasek, zakupiony równocześnie z zamówieniem dowolnego zegarka MIUGO. 
3. Rabat naliczany jest od ceny podstawowej widocznej na stronie. Rabat naliczany jest automatycznie po dodaniu produktów do koszyka, jeżeli całkowita zawartość koszyka spełnia warunki Promocji.
4. Nie można dokonać zwrotu tylko jednego elementu zamówienia - paska lub zegarka - zakupionego w pełnej cenie w ramach Promocji. Aby dokonać zwrotu, należy zwrócić zarówno zegarek jak i pasek zakupiony podczas trwania Promocji.
5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, obowiązującymi w sklepie internetowym.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoúci w przypadku, kiedy Użytkownikowi nie uda się skorzystać z Promocji, mimo spełnienia jej warunków z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczegolności mając na uwadze kwestie technologiczne i techniczne, takie jak: szybkość transferu danych uniemożliwająca Użytkownikowi skorzystanie z Promocji lub awaria serwera po stronie dostawcy.
7. Promocja obowiązuje od 8.03.2017 do 12.03.2017 włącznie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji. 
9. Regulamin wchodzi w życie 8 marca 2017.

 

Regulamin Konkursu „STWÓRZ WŁASNY ZEGAREK

Regulamin z dnia 20 sierpnia 2017

 

  §1. Słownik pojęć

  1. Konkurs – konkurs pod nazwą „STWÓRZ WŁASNY ZEGAREK” którego zasady są określone w niniejszym regulaminie;

2. Użytkownik – uczestnik Konkursu będący dowolną osobą spełniającą wymagania opisane w Regulaminie, posiadającą konto na Facebooku, która zapozna się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i weźmie udział w konkursie, wykonując zadanie konkursowe.

3. Fanpage – fanpage MIUGO na portalu Facebook (https://www.facebook.com/miugowatches/?fref=ts)

 

  § 2. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „STWÓRZ WŁASNY ZEGAREK” jest PSTime Patryk Szczypek z siedzibą w Warszawie, ul. Wersalska 5A 03-955 Warszawa, NIP: 1132803587, REGON: 364474345, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez właściciela Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, USA.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej: "Regulamin").Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej: https://www.facebook.com/miugowatches/?fref=ts

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

§3. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują, na co Uczestnik wyraża zgodę.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PSTime Patryk Szczypek z siedzibą w Warszawie, ul. Wersalska 5A 03-955 Warszawa, NIP: 1132803587, REGON: 364474345.

 

§4. Warunki udziału oraz zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 22 sierpnia 2017 (wtorek), o godzinie 13:00 i kończy się 29 sierpnia (wtorek) o godzinie 23:59.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Zadaniem uczestnika w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego - dodanie pod postem konkursowym komentarza w formie zdjęcia. Zdjęcie to przedstawiać ma zaprojektowy w konfiguratorze MIUGO (https://miugo.pl/konfigurator) zegarek wraz z krótkim uzasadnieniem takiego wyboru w formie tekstowej:

 • W komentarzach pod postem konkursowym należy dodać zdjęcie swojego zegarka, który zaprojektować należy poprzez system konfiguratora na oficjalnej stronie https://miugo.pl/konfigurator
 • Uzasadnienie, dlaczego ten właśnie dodane przez Uczestnika projekt zegarka najlepiej oddaje jego styl i osobowość

 

4. Wykonanie zadania konkursowego musi mieć formę zdjęcia + tekst.  

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”), które:

a. mają ukończone 18 lat;

b. mają ukończone 13 lat i posiadają zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie;  

c. spełnią wymagania konkursowe zawarte w Regulaminie, w szczególności posiadają swój profil osobowy na Facebook zawierający prawdziwe dane osobowe Użytkownika. 

6. Odpowiedzi umieszczone poza sekcją komentarzy pod postem konkursowym tzn. pod innymi postami, na tablicy MIUGO lub przesłane w wiadomościach prywatnych, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru laureatów.

7. Odpowiedzi umieszczone po zakończeniu trwania akcji konkursowej nie będą brane pod uwagę podczas wyboru laureatów.

8. Każdy uczestnik może dodać dowolną liczbę odpowiedzi.

9. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.

10. W Konkursie nie będą uwzględniane Odpowiedzi na pytanie otwarte, które:

a) naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, a także naruszają prawa osób trzecich, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, opisują sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt,

b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

c) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.miugo.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz „porównywarek cen”,

d) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.

e) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

f) nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu,

g) nie mają wartości merytorycznej,

h) są kopią treści Odpowiedzi w całości lub części od innych Użytkowników, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także są kopią własnej Odpowiedzi;

i) nie zawierają liter diakrytycznych polskiego alfabetu („polskich znaków”),

j) napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki

 

§5 Laureaci Konkursu oraz nagrody w Konkursie

 

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa.

2. W Konkursie przewidziano 2 (dwóch) Laureatów.

3. Nagroda nie podlega spieniężeniu.

4. Nagrodą w Konkursie są: dwa zaprojektowane przez użytkowników zegarki marki MIUGO ( dostępne na www.miugo.pl). Dwa zegarki – po jednym na każdego zwycięzcę. Organizator zastrzega sobie dodatkowo prawo do przekazania do puli nagród dodatkowych w postaci kodów rabatowych o wartości 50 zł każdy z możliwością ich realizacji na zakupy w sklepie internetowym www.miugo.pl

5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni po zakończeniu całej akcji.

6. Ogłoszenie laureata Konkursu nastąpi najpóźniej 28 sierpnia 2017 (poniedziałek), na fanpage’u marki MIUGO na portalu Facebook.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą 3 osoby.  

8. Komisja dokona wyboru laureata biorąc pod uwagę przestrzeganie Regulaminu oraz kreatywność, jaką wykażą się użytkownicy przy rozwiązywaniu zadania konkursowego.  

9. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.

10. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

11. Laureatem Konkursu może być wyłącznie pełnoletni Użytkownik, który zamieścił prawdziwe dane osobowe na swoim profilu osobowym na Facebook.

12. Sposób przekazania/odbioru nagrody zostanie ustalony indywidualnie z laureatem po jego wyborze i ogłoszeniu.

13. W celu otrzymania nagrody, każdy Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na Fanpage zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz adres zamieszkania w terminie 3 dni roboczych od daty jego ogłoszenia.  

14. W przypadku nieotrzymania wymienionych wyżej danych we wskazanym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnym osobom w rankingu laureatów (ich ogłoszenie będzie miało miejsce na fanpage’u marki MIUGO) lub przekazania nagrody na poczet innej akcji konkursowej.

15. Na wiadomości z danymi od nowo wyłonionych laureatów, Komisja będzie czekała przez kolejne 3 dni robocze.  

16. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie doręczenia nagrody laureatom: adam.poniatowski@berryproject.com.

 

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane przez Użytkowników w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem Organizatora. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

3. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne w ramach procedury reklamacyjnej określonej w Regulaminie, co nie wyklucza dochodzenia roszczeń przez osobę składającą reklamację na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540 ze zm.).

2. Konkurs prowadzony jest na Fanpage’u MIUGO na portalu Facebook.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników, którzy złamią którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki lub linki naruszających prawa osób trzecich.

 

Regulamin Konkursu "MIUGO PEOPLE"

Regulamin z dnia 26 czerwca 2017
 

1. Słownik pojęć

1. Konkurs – konkurs pod nazwą „MIUGO PEOPLE”, którego zasady są określone w niniejszym regulaminie;

2. Użytkownik – uczestnik Konkursu będący dowolną osobą spełniającą wymagania opisane w Regulaminie, posiadającą konto na Instagramie, która zapozna się z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i weźmie udział w konkursie, wykonując zadanie konkursowe.


2. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „MIUGO PEOPLE” jest PSTime Patryk Szczypek z siedzibą w Warszawie, ul. Wersalska 5A 03-955 Warszawa, NIP: 1132803587, REGON: 364474345, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez właściciela serwisu Facebook i Instagram. Facebook i Instagram są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej: "Regulamin"). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisu Instagram i ma charakter globalny.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


3. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, a także dla celów marketingowych Organizatora.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz.922.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzców Konkursu oraz nazw miejscowości, w których zamieszkują, na co Uczestnik wyraża zgodę.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest PSTime Patryk Szczypek z siedzibą w Warszawie, ul. Wersalska 5A 03-955 Warszawa, NIP: 1132803587, REGON: 364474345.


4. Warunki udziału oraz zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 26 czerwca 2017 (poniedziałek).

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest wykonanie zdjęcia zawierającego zegarek MIUGO wraz z hashtagiem #lovemiugo i jego publiczne opublikowanie na swoim profilu na Instagramie.

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (dalej: „Uczestnicy”), które:

a. mają ukończone 18 lat;

b. mają ukończone 13 lat i posiadają zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie;

c. spełnią wymagania konkursowe zawarte w Regulaminie, w szczególności posiadają swój profil osobowy na Instagramie zawierający prawdziwe dane osobowe Użytkownika.

5. Odpowiedzi umieszczone poza swoim profilem na Instagramie tzn. przesłane w wiadomościach prywatnych, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru laureatów.

6. Zdjęcia umieszczone po zakończeniu trwania akcji konkursowej nie będą brane pod uwagę podczas wyboru laureatów.

7. Każdy uczestnik może dodać dowolną liczbę zdjęć.

8. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.

9. W Konkursie nie będą uwzględniane prace, które:

a) naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, a także naruszają prawa osób trzecich, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, opisują sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt,

b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,

c) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.miugo.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz „porównywarek cen”,

d) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.

e) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,

f) nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu,

g) nie mają wartości merytorycznej,

h) są kopią treści Odpowiedzi w całości lub części od innych Użytkowników, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także są kopią własnej Odpowiedzi,

j) napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,


5. Laureaci Konkursu oraz nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda rzeczowa.

2. W Konkursie przewidziano 1 (jednego) laureata w jednym okresie konkursowym (por.punkt 5, podpunkt 6).

3. Nagroda nie podlega spieniężeniu.

4. Nagrodą w Konkursie jest: dowolny pasek marki MIUGO (z dostępnych na www.miugo.pl). Organizator zastrzega sobie dodatkowo prawo do przekazania do puli nagród dodatkowych w postaci kodów rabatowych o wartości 50 zł każdy z możliwością ich realizacji na zakupy w sklepie internetowym www.miugo.pl

5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do 7-go dnia każdego nowego miesiąca.

6. Okres trwania konkursu to czas od pierwszego do ostatiego dnia danego miesiąca.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołuje komisję ds. Konkursu (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzą 3 osoby.

8. Komisja dokona wyboru laureata biorąc pod uwagę przestrzeganie Regulaminu oraz kreatywność, jaką wykażą się użytkownicy przy rozwiązywaniu zadania konkursowego.

9. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne.

10. Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

11. Laureatem Konkursu może być Użytkownik, który zamieścił prawdziwe dane osobowe na swoim profilu osobowym w serwisie Instagram, i który spełnia pozostałe warunku Regulamniu.

12. Sposób przekazania/odbioru nagrody zostanie ustalony indywidualnie z laureatem po jego wyborze i ogłoszeniu.

13. W celu otrzymania nagrody, Laureat zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na portalu Instagram zawierającej następujące dane: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz adres zamieszkania w terminie 3 dni roboczych od daty jego ogłoszenia.

14. W przypadku nieotrzymania wymienionych wyżej danych we wskazanym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnym osobom w rankingu laureatów (ich ogłoszenie będzie miało miejsce na profilu marki MIUGO w serwisie Instagram) lub przekazania nagrody na poczet innej akcji konkursowej.

15. Na wiadomości z danymi od nowo wyłonionych laureatów, Komisja będzie czekała przez kolejne 3 dni robocze.

16. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie doręczenia nagrody laureatom: kasia@miugo.pl.


6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540 ze zm.).

2. Konkurs prowadzony jest za pomocą portalu Instagram. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowników, którzy złamią którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.

4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki lub linki naruszających prawa osób trzecich.