Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu MIUGO jest firma PSTime Patryk Szczypek, NIP: 1132803587 REGON: 364474345; adres poczty elektronicznej: sklep@miugo.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą (Sklepem).

2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

a) nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Sklepem i Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży towarów oraz ich dostarczenia do Klienta.

3. W przypadku Kupujących którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Kupujących w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie podmiotom wskazanym w Regulaminie Sklepu MIUGO, tj. w zależności od wyboru Kupującego:

a) DPD Polska spółka z o.o. siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15; 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.

4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:

a) Imię i nazwisko albo nazwa.

b) Adres.

c) Numer telefonu.

d) Adres e-mail.

e) Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

f) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Kupujących prowadzących działalność gospodarczą).

5. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupujących z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący.

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) Informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 4 Polityki prywatności jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu MIUGO. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Kupującego podczas korzystania ze Sklepu MIUGO (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

§3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze Sklepu oraz zawieranie umów za jego pośrednictwem jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.

2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w § 3 ust. 2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów Kupujący informowany jest o konieczności akceptacji Regulaminu.

§4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

a) Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w §4 ust. 1. 2. Polityki Prywatności można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@miugo.pl

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Sklep udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

b) Certyfikat SSL na stronach Sklepu MIUGO, na których podawane są dane Kupujących.

c)  Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

d) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Kupującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.